התיקון הכללי העולמי באומן – שידור חי

שידור חי: התיקון הכללי העולמי

ביום רביעי, כ”ט תשרי תשע”ג (04.09.13), בשעה 12:00 בצהרים, יתקיים באומן, בציונו של הרה”ק רבי נחמן מברסלב, המעמד השנתי “התיקון הכללי העולמי”, בו רבבות יהודים באומן ועוד מאות אלפים בכל קצוות תבל, יאמרו את עשרת מזמורי התהלים “תיקון הכללי” שגילה רבי נחמן, ויקבלו עול מלכות שמים.

המעמד יועבר בשידור חי – ותוכלו לצפות בו כאן.

פורסם בקטגוריה כללי | עם התגים , , , | כתיבת תגובה

לקט: גודל מעלת התפילה (ג)

קבלת התפילה – בעבור תוקף התחנונים…

“יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו, אשר תמיד בוכה ומתחנן, אף על פי שאין בידו זכות ומעשים טובים, מקבל הקדוש ברוך הוא תפילתו ועושה חפצו” (ספר חסידים, קל)

גודל כח התפילה

“וצריך אתה לדעת כי כח התפילה גדול, ואפילו לשנות הטבע, ולהינצל מן הסכנה ולבטל הנגזר. והמקום יקצר מהכיל כל מה שנתבאר בכתבי הקודש ונאמר בעניינים אלו על כח התפילה לבטל הנגזר או שינוי הטבע וכן להציל מן הסכנה” (רבינו בחיי, פרשת עקב)

“יתפלל תיכף על כל דבר שיארע לו”

“משמיענו התנא: ‘אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש’, תפילת העמידה דווקא, אבל תפילה לשעתה הנצרכת לכל אדם בכל זמן ועידן שמבקש מהשם יתברך על הצטרכותו, תפילה זו אינה צריכה הכנה, ואדרבא, כתיב: ‘כה’ אלקינו בכל קראינו אליו’, אדרבא זה הוא האמונה הגדולה לאיש הישראלי, שיתפלל תיכף על כל דבר שיארע לו, והוא אמונה שאין שום דבר במקרה, רק הכל הוא בהשגחה נפלאה, והתפילה מועילה לבטל הגזירה ולהפכה לטובה ולישועה.” (ע”פ מגיד תעלומה, ברכות ל)

אין תפילה שלמה כמו תפילה מתוך הצער

“‘ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה’ – הזכיר ב’ פעמים ‘מן העבודה’, ללמדך שאין תפילתו של אדם שלמה כאותה שהוא מתפלל מתוך הצרה והדוחק, שהיא יותר מקובלת והיא העולה לפניו יתברך. וכן תמצא ביונה הנביא עליו השלום, שבאר הענין הזה, הוא שאמר: ‘בהתעטף עלי נפשי את השם זכרתי ותבוא אליך תפילתי אל היכל קדשך (יונה ב,ח) – הבטיח הנביא שהתפילה שהיא מתוך הצער ועטיפת הנפש, היא הנכנסת לפניו אל היכל קדשו יתברך” (רבינו בחיי, שמות)

“טוב שתיתן לי מיד…”

” ‘חנני ה’ כי אליך אקרא כל היום’. נראה לי בדרך משל, כי התינוק המתחטא לפני אביו, אם מפצירו הרבה אי אפשר שיתאפק מלמלא בקשתו. אכן, לפעמים אביו נמנע מלמלאות רצון התינוק בבקשתו, כי יודע שייעף ויפסיק להפצירו, כי אין אותו המבוקש חביב בעיני בנו ולא יפציר בו יותר מדאי. אבל באמת, אם אחר כך התינוק מפציר הרבה ואינו פוסק מהפצרתו, מוכרח אביו למלאות בקשתו. ואירע, שהתינוק היה חכם ומבין, ויהי בראותו בתחילת הבקשה שאביו נמנע מעשות רצונו, הבין כי אביו חושב שמא יפסיק ברגע מלהפצירו, ואמר לאביו ‘דע לך אבי, שהדבר הזה שאני מבקש מאיתך, אפציר בך עד מאוד, כי יש לי צורך בזה מאוד, ואם כן, מה לך להניחני שאצטער בהפצרה הרבה ואחר כך תיתן לי? טוב שתיתן לי מיד… ולזה אמר ‘חנני ה’ כי אליך אקרא כל היום’, רוצה לומר: לא איגע ולא אתעייף, רק אזעק ואשווע כל היום עד שבודאי תחנון אותי, לכן חנני מיד…” (ערבי נחל, וארא)

“התפלל תפילות הרבה”

“מובא במדרש: ויעתר יצחק להשם – רבי יוחנן אמר ששפך תפילות בעושר, שבלשון ארמי קוראים לעושר ‘עותרא’, והמדרש דורש: ויעתר יצחק להשם – שהתפלל תפילות הרבה, בשפע ובמילוי.” (עפ”י מתנות כהונה, תולדות, סג,ה)

להתפלל על כל דבר!

“וכן שמעתי אני [-רבי נתן מברסלב] גם כן מפיו הקדוש [של רבי נחמן מברסלב] על דבר קטן ופחות מאוד, שהיה קצת מוכרח לי, ואמר: תתפלל על זה להשם יתברך! ועמדתי משתומם, כי היה לי לדבר פלא בעיני להתפלל להשם יתברך על דבר פחות כזה, וגם, כי לא היה מוכרח ביותר. ואמר (בלשון תימה): אין זה מכבודך להתפלל להשם יתברך על דבר קטן כזה?” (שבחי הר”ן רל”ג)

פורסם בקטגוריה כח התפילה | עם התגים , , , , | 2 תגובות

לקט: גודל מעלת התפילה (ב)

על כל דבר צריך להתפלל

“ישים כל מגמותיו לה’ להתפלל לו על כל צרכיו אפילו דבר קטן או גדול, לא יבצר דבר מה שלא יתפלל בו לה’. אם צריך לעשות שידוך לעצמו או לבניו ובנותיו, יתפלל לה’; לסחורה, יתפלל לה’ שיצליחו ויוליכו בדרך הישר. כללו של דבר, אין דבר מה שרצונו לעשות בו היום שלא יתפלל [עליו] לה’ להצליחו ולהוליכו בדרך הישר ונכון, ואין צריך לומר אם יש לו חס ושלום איזה צרה בתוך ביתו – שצריך להתפלל, וכן אם יש לו איזה שמחה שיתפלל”
(יערות דבש, דרוש א)

התפילה מועילה תמיד

“עיקר האמת של השם יתברך הוא, שרחמיו וחסדיו אינם כלים לעולם. יהיה איך שיהיה, תמיד תמיד מועיל תפילה ותחנונים וצעקה ושוועה לה’ יתברך… ובכל דור ודור נמצאים צדיקים וכשרים הנמשכים אחריהם, שמתחזקים בתפילה תמיד. ועל ידי זה הם ממתיקים כל הדינים שבעולם, ומבטלים כל הגזירות רעות מישראל”
(ליקוטי הלכות, הלכות ריבית, א,לג)

איך מתפללים?

“פעם אחת שאל [צעיר אחד את רבי נחמן מברסלב]: “איך להתבודד?” ולימד אותו [רבי נחמן] לומר לפני השם יתברך: ‘ריבונו של עולם, רחם עלי! היתכן שיעברו ימי בהבל כזה? וכי בשביל כך נוצרתי?!”
(חיי מוהר”ן רלט)

כמה מאושר האדם, שיש לו אפשרות לדבר עם הבורא!

“תמה היה רבינו בעל החפץ חיים איך הבריות אינם מרגישים את השם, ואינם מנצלים את קרבתו אליהם. כמה מאושר האדם שיש לו אפשרות לדבר עם הבורא, לפנות אליו בכל בקשותיו ולתנות לפניו כל ליבו”
(תנועת המוסר חלק ג’, דמותו והליכותיו)

הצרות באות משום שאיננו מתפללים

“כל הצרות הבאות עלינו שאיננו ניצולים מהן, המה מפני שאין אנו צועקים ומרבים בתפילה עליהם. כי לו התפללנו ושפכנו שיח לפני הקדוש ברוך הוא, בודאי לא ישובו תפילותינו ובקשותינו ריקם. ולא יסתפק האדם במה שמתפלל השמונה-עשרה שלש פעמים בכל יום, אלא כמה פעמים ביום צריך לשפוך תפילות ובקשות בינו לבין עצמו כשהוא בביתו מעומק הלב”
(רבינו החפץ חיים, לקוטי אמרים י, עמ’ מ”ז)

“כיון שמרבה בתחנונים אני עושה חסד עימו”

“אין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב כל בריה, אלא מבקש שיתפללו לפניו ויקבלם. ואפילו אין אדם כדאי להיענות בתפילתו ולעשות עמו חסד, כיון שמתפלל ומרבה בתחנונים, אני עושה חסד עמו”
(מדרש תנחומא, וישלח ט, וירא א)

כל יום צריך להודות ולשבח

“ועל זה תקנו חז”ל לומר בכל יום מזמור לתודה כי בכל יום ויום אנו צריכין ליתן שבח והודיה על ניסים ונפלאות שיש לנו בגלות המר הזה, ועל כן באמרו מזמור לתודה הוא יוצא ידי חובת הבאת תודה כי אין אדם מרגיש בניסו בכל יום”
(קב הישר פרק ח)

תפילה מתוך צער

“ותבוא אליך תפילתו אל היכל קדשך” (יונה ב,ח) – הבטיח הנביא, שהתפילה שהיא מתוך הצער ועטיפת הנפש, היא הנכנסת לפניו אל היכל קדשו יתברך” (רבינו בחיי, שמות)

פורסם בקטגוריה כח התפילה | עם התגים , , , , , , , , | כתיבת תגובה