לקט: גודל מעלת התפילה (ג)

קבלת התפילה – בעבור תוקף התחנונים…

"יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו, אשר תמיד בוכה ומתחנן, אף על פי שאין בידו זכות ומעשים טובים, מקבל הקדוש ברוך הוא תפילתו ועושה חפצו" (ספר חסידים, קל)

גודל כח התפילה

"וצריך אתה לדעת כי כח התפילה גדול, ואפילו לשנות הטבע, ולהינצל מן הסכנה ולבטל הנגזר. והמקום יקצר מהכיל כל מה שנתבאר בכתבי הקודש ונאמר בעניינים אלו על כח התפילה לבטל הנגזר או שינוי הטבע וכן להציל מן הסכנה" (רבינו בחיי, פרשת עקב)

"יתפלל תיכף על כל דבר שיארע לו"

"משמיענו התנא: 'אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש', תפילת העמידה דווקא, אבל תפילה לשעתה הנצרכת לכל אדם בכל זמן ועידן שמבקש מהשם יתברך על הצטרכותו, תפילה זו אינה צריכה הכנה, ואדרבא, כתיב: 'כה' אלקינו בכל קראינו אליו', אדרבא זה הוא האמונה הגדולה לאיש הישראלי, שיתפלל תיכף על כל דבר שיארע לו, והוא אמונה שאין שום דבר במקרה, רק הכל הוא בהשגחה נפלאה, והתפילה מועילה לבטל הגזירה ולהפכה לטובה ולישועה." (ע"פ מגיד תעלומה, ברכות ל)

אין תפילה שלמה כמו תפילה מתוך הצער

"'ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה' – הזכיר ב' פעמים 'מן העבודה', ללמדך שאין תפילתו של אדם שלמה כאותה שהוא מתפלל מתוך הצרה והדוחק, שהיא יותר מקובלת והיא העולה לפניו יתברך. וכן תמצא ביונה הנביא עליו השלום, שבאר הענין הזה, הוא שאמר: 'בהתעטף עלי נפשי את השם זכרתי ותבוא אליך תפילתי אל היכל קדשך (יונה ב,ח) – הבטיח הנביא שהתפילה שהיא מתוך הצער ועטיפת הנפש, היא הנכנסת לפניו אל היכל קדשו יתברך" (רבינו בחיי, שמות)

"טוב שתיתן לי מיד…"

" 'חנני ה' כי אליך אקרא כל היום'. נראה לי בדרך משל, כי התינוק המתחטא לפני אביו, אם מפצירו הרבה אי אפשר שיתאפק מלמלא בקשתו. אכן, לפעמים אביו נמנע מלמלאות רצון התינוק בבקשתו, כי יודע שייעף ויפסיק להפצירו, כי אין אותו המבוקש חביב בעיני בנו ולא יפציר בו יותר מדאי. אבל באמת, אם אחר כך התינוק מפציר הרבה ואינו פוסק מהפצרתו, מוכרח אביו למלאות בקשתו. ואירע, שהתינוק היה חכם ומבין, ויהי בראותו בתחילת הבקשה שאביו נמנע מעשות רצונו, הבין כי אביו חושב שמא יפסיק ברגע מלהפצירו, ואמר לאביו 'דע לך אבי, שהדבר הזה שאני מבקש מאיתך, אפציר בך עד מאוד, כי יש לי צורך בזה מאוד, ואם כן, מה לך להניחני שאצטער בהפצרה הרבה ואחר כך תיתן לי? טוב שתיתן לי מיד… ולזה אמר 'חנני ה' כי אליך אקרא כל היום', רוצה לומר: לא איגע ולא אתעייף, רק אזעק ואשווע כל היום עד שבודאי תחנון אותי, לכן חנני מיד…" (ערבי נחל, וארא)

"התפלל תפילות הרבה"

"מובא במדרש: ויעתר יצחק להשם – רבי יוחנן אמר ששפך תפילות בעושר, שבלשון ארמי קוראים לעושר 'עותרא', והמדרש דורש: ויעתר יצחק להשם – שהתפלל תפילות הרבה, בשפע ובמילוי." (עפ"י מתנות כהונה, תולדות, סג,ה)

להתפלל על כל דבר!

"וכן שמעתי אני [-רבי נתן מברסלב] גם כן מפיו הקדוש [של רבי נחמן מברסלב] על דבר קטן ופחות מאוד, שהיה קצת מוכרח לי, ואמר: תתפלל על זה להשם יתברך! ועמדתי משתומם, כי היה לי לדבר פלא בעיני להתפלל להשם יתברך על דבר פחות כזה, וגם, כי לא היה מוכרח ביותר. ואמר (בלשון תימה): אין זה מכבודך להתפלל להשם יתברך על דבר קטן כזה?" (שבחי הר"ן רל"ג)

רוצים לקבל תזכורת לפני ימים מיוחדים לתפילה?
לחצו והצטרפו בוואטסאפ:
קבוצה 1 | קבוצה 2 קבוצה 3קבוצה 4 
קבוצה 5 | קבוצה 6 | קבוצה 7 | קבוצה 8
קבוצה 9 | קבוצה 10 | קבוצה 11 | קבוצה 12
המפיצים של תפילה בטלגרם
עזרו לנו להחזיק את האתר בואו לקרוא סיפורי צדיקים מרתקים - לחצו כאן