תפילה לראש חודש מהבן איש חי

תפילה לראש חודש וסדר לימוד שתיקן רבי יוסף חיים מאור הגולה, רבינו הבן איש חי זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל

בליל ראש חודש יאמר לסימנא טבא:

לישועתך קויתי ה', לישועתך קויתי ה', לפורקנך סברית ה', לפורקנך סברית ה', אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא, אנא ה' הצליחה נא. ישא ברכה מאת ה' וצדקה מאלהי ישעו. והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח.

לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי (ב"פ).

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום (ג"פ).

והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה'. ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתום פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה היוצאים והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה. ותעדי זהב וכסף ומלבושך שש ומשי וריקמה סלת ודבש ושמן אכלת ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה.

תפילה לראש חודש

אלהינו ואלהי אבותינו חדש עלינו את החדש הזה (ויאמר את שם החודש: תשרי, חשוון וכו') לטובה ולברכה לששון ולשמחה לחיים טובים ולשלום ויהיו כל ימי החדש הזה (הוא חודש פלוני – ויאמר את שם החודש) ברוכים טובים ומתוקנים. ותבשרנו בהם בשורות טובות. ותשמיענו בהם ששון ושמחה ותחננו בהם חכמה בינה ודעת מאתך. ונהיה מדובקים בתלמוד תורה. ותשלח ברכה והצלחה והרווחה בכל מעשינו ותפתח לנו ולכל ישראל אחינו שערי אורה. שערי אהבה ואחוה. שערי אריכות ימים ושנים. שערי אריכות אפים. שערי ברכה. שערי בינה. שערי בית מקדשו. שערי בריאות. שערי גדולה. שערי גבורה. שערי גילה. שערי גאולה. שערי דעה והשכל. שערי דיצה. שערי דבקות באל. שערי הוד והדר. שערי הצלחה והרווחה. שערי השקט והצלה. שערי ועד טוב. שערי ותיקות. שערי ותרנות. שערי זמרה. שערי זכיות. שערי זריזות. שערי זכירה. שערי זיו. שערי זוהר תורה. שערי זוהר יראה. שערי זוהר חכמה. שערי זוהר בינה. שערי זוהר דעת. שערי חדוה. שערי חכמה. שערי חן וחסד. שערי חמלה. שערי חיים טובים וארוכים. שערי טובה. שערי טהרה. שערי טל ומטר לברכה בעתו בארץ. שערי ישועה. שערי יושר. שערי ישוב טוב בארץ ישראל וישוב הדעת. שערי כפרה. שערי כלכלה. שערי כבוד. שערי לימוד תורה לשמה. שערי לויה. שערי לב טוב. שערי מזון. שערי מחילה. שערי מנוחה. שערי מדע. שערי נדיבות. שערי נעימות. שערי נחמה. שערי נקיות. שערי סליחה. שערי סודות תורתו. שערי סייעתא דשמיא. שערי סמיכה. שערי עזרה. שערי עושר. שערי עיטור. שערי פדות. שערי פריה ורביה בתורה ובבנים. שערי פרנסה טובה. שערי צדקה. שערי צהלה. שערי צמח. שערי קדושה. שערי קיבול תפילות. שערי קיבוץ גליות. שערי קירון פנים. שערי קוממיות. שערי רפואה שלימה. שערי רצון. שערי רחמים. שערי שלום. שערי שלוה. שערי שלימות. שערי שפע. שערי ששון ושמחה. שערי שמועות ובשורות טובות. שערי שכל טוב. שערי תשובה. שערי תורה. שערי תפילה. שערי תשועה. תודיענו אורח חיים שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.

אחר כך יאמר לשון הזוהר הקדוש הזה, המדבר בכבוד היום ומעלותיו. והוא מפוזר בזוה"ק אנה ואנה, והוא לשון הזוהר ממש ורק אנכי חיברתי וסידרתי הדברים אחד אל אחד בעזה"י.

(לשון הזוהר הקדוש היא חלק מהתפילה לראש חודש מהבן איש חי, אולם אם קשה לכם לומר את לשון הזוהר – תוכלו פשוט לדלג עליה)

שלם טב לריש ירחא. שלם טב ליומא דסיהרא קדישא. שלם טב ליומא דמלכותא. שלם טב ליומא דמטרוניתא. שלם טב ליומא דעיקרא דביתא. שלם טב ליומא דעלמא דאתגלייא.

רישא דירחא. כמה וכמה חביב אנת ויקיר. בך הדרא מלכותא קדישא בעידן אצילותא. בך שני מלכים משתמשין בכתרא חדא ואקרון שני מאורות הגדולים. בך אתוסף רבו יתיר למטרוניתא קדישא לקבלא ברכאן דילה על ידהא. בך שכינתא היא העולה דאתמר עלה אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה. בך חדוותא יתירה לנשין דעמא קדישא. בך אכלין ישראל סעודתא לארקא ברכאן לגבי שכינתא.

בך חדאן עמא קדישא. ואשתארת שפחה בישא בחשוכא. בך אשתכיך אשא דגיהנם ולא שליט. בך חדאן ישראל דהאישראל אחידי בסיהרא ואשתלשלו בשמשא עילאה ואתאחדו באתר דנהירא משמשא עילאה ומתדבקן ביה דכתיב ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום.

בך אתדכיאת סיהרא לאתקרבא בשמשא. בך חדתותי סיהרא דנהיר לה שמשא בחדוותא דנהירו דעתיקא לעילא. בך כתיב והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו שקיל דא כדא. דכולא בחד דרגא סליקו. דא אזדווג בדא בחרוותא דדא בדא.

בך הוי שמושא דקדושה בקדושה. ואתנהיר סיהרא לאתחברא בשמשא. ועל דא כתיב כה אמר ה' שער החצר הפנימית הפונה קדים, יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח. אתפתח ביומא דשבתא, ביומא דחדשא, לאתזנא עלמא מקודשא. בך אתפתחת שושנה עלאה לקבלא ריחין ובוסמין ולירתא נפשין וענוגין לבנין קדשין.

בך אתקשר נפשא דצדיקייא בקשורא דרוחא די בין ריחי בוסמין דבגנתא דעדן דארעא ומתמן אזיל ושאט ואתקשר עם רוחא בנשמתא דצרירא בצרורא דחיי. ומתרויא ומתזנת מאינון זינין יקירין דהאי סטרא ודהאי סטרא. דכתיב ונחך ה' תמיד. ועל דא כתיב והשביע בצחצחות נפשך. צחותא חד כד אתקשר ברוחא דבגינתא דלתתא. צחותא דלגוו מן צחותא כד מתקשרן בנשמתא דלעילא בצרורא דחיי.

בך חדאן עמא קדישא וקורין את ההלל, בך קורין בספר תורה ומוספין חד על תלתא. בגין דאתוסף נהורא על סיהרא. בך מוסיפין עמא קדישא להתפלל תפילת מוסף. בך אתי קוב"ה לאשגחא עליה דישראל. לאסתכלא בההוא משכונא דאית ליה גבייהו דאיהו כסופא דיליה וישראל עמא קדישא חדאן בך ואמרי זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו.

אחר כך יאמר שבח זה שהוא על סדר אל"ף בית ויכוין ראשי תיבות"ראש חודש לישראל" – רחל, בסוד כוונת ראשי חדשים לעמך נתת שהיא ראשי תיבות רחל.          

ראש חודש לישראל (ר"ת רח"ל) אדיר ומבורך

ראש חודש לישראל אמיץ ומבורך

ראש חודש לישראל אהוב ומבורך

ראש חודש לישראל ברוך ומבורך

ראש חודש לישראל בהיר ומבורך

ראש חודש לישראל גדול ומבורך

ראש חודש לישראל דגול ומבורך

ראש חודש לישראל הדור ומבורך

ראש חודש לישראל ותיק ומבורך

ראש חודש לישראל זכאי ומבורך

ראש חודש לישראל חביב ומבורך

ראש חודש לישראל טוב ומבורך

ראש חודש לישראל טהור ומבורך

ראש חודש לישראל יפה ומבורך

ראש חודש לישראל כליל ומבורך

ראש חודש לישראל לבוב ומבורך

ראש חודש לישראל מגן ומבורך

ראש חודש לישראל נעים ומבורך

ראש חודש לישראל סמוך ומבורך

ראש חודש לישראל עליון ומבורך

ראש חודש לישראל פתוח ומבורך

ראש חודש לישראל צהוב ומבורך

ראש חודש לישראל צדיק ומבורך

ראש חודש לישראל קדוש ומבורך

ראש חודש לישראל רב ומבורך

ראש חודש לישראל שמור ומבורך

ראש חודש לישראל שגיב ומבורך

ראש חודש לישראל שלם ומבורך

ראש חודש לישראל תמים ומבורך

רוצים לקבל תזכורת לפני ימים מיוחדים לתפילה?
לחצו והצטרפו בוואטסאפ:
קבוצה 1 | קבוצה 2 קבוצה 3קבוצה 4 | קבוצה 5 
קבוצה 6 | קבוצה 7 | קבוצה 8 | קבוצה 9 | קבוצה 10
המפיצים של תפילה בטלגרם בואו לקרוא סיפורי צדיקים מרתקים - לחצו כאן