הלכות ונוסח פרוזבול

5

כמה מדיני פרוזבול:

א. כל מלוה חייב בפרוזבול כדי לגבות את חובותיו, בין איש ובין אישה. לפיכך אם יש לאשה חשבון משותף בבנק עם בעלה, או בנפרד, חייבת היא בפרוזבול. האשה יכולה למנות את בעלה כשליח שיעשה פרוזבול עבורה, והבעל אף יכול מיוזמתו לזכות לה ולכתוב פרוזבול עבורה אף בלא בקשתה, ויודיע לה שעשה כן.
ב. אין כותבין פרוזבול אלא אם כן יש ללווה קרקע. במידה ואין לו, המלווה מזכה לו קרקע במעמד כתיבת הפרוזבול. נהוג לסמוך על כך שאין אדם מישראל שאין לו ד' אמות קרקע, וממילא ניתן לכתוב עליו פרוזבול. אולם ברוב נוסחי הפרוזבול שבימינו משולב נוסח של הקנאת קרקע מהמלווה ללווה.
ג. מותר לכתוב פרוזבול לפני דיינים שהם קרובים ללווה או למלווה [ויש מחמירים בזה], אך כשהם קרובים זה לזה, נחלקו הפוסקים אם מותר, וראוי להימנע מכך.
ד. הפרוזבול מועיל רק על הלוואות שניתנו קודם עשייתו, ואין בכוחו להתיר גביית הלוואות שיינתנו אחר חתימתו.
ה. על המלווה לשמור ברשותו את שטר הפרוזבול, כראיה לזכותו לגבות את חובותיו לאחר שנת השמיטה. אולם אף אם אבד הפרוזבול נאמן המלוה לומר: "פרוזבול היה לי ואבד", ולגבות את חובו, הואיל ונהגו לכתוב פרוזבול.
ו. אדם שהלווה לכמה אנשים, די לו בפרוזבול אחד עבור כל הלוואותיו.
ז. קופות צדקה וגמ"ח אינם משמטים, והרי הם כמי שמסרו חובותיהם לבי"ד. ומכל מקום טוב שאף גבאי הגמ"ח יערכו פרוזבול.
ח. אפשר לערוך פרוזבול בלילה.
ט. אפשר למנות שליח לכתיבת פרוזבול, ויש לציין בשטר הפרוזבול כי פלוני – השליח, בא בשליחותו של פלוני – המלווה. אפשר לְזַכּוֹת פרוזבול עבור אדם שיודע כי הוא צריך וירצה בפרוזבול, למרות שלא ביקש ממנו לעשותו עבורו.
י. שכח לכתוב פרוזבול, ונזכר בערב ראש השנה בשעה שכבר לא ניתן לכותבו: אם יודע הוא מהו ענינו ומשמעותו של פרוזבול, יוכל לומר את נוסח הפרוזבול בעל פה בפני שלשה, ויועיל גם בלא כתיבה.


נוסח פרוזבול – לאשכנזים

במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא ובא לפנינו____(פב"פ) ואמר לנו: "הן שנה זו היא שנת השביעית ויש לי חובות בשטר ובע"פ, על איזה אנשים, והרי אני מוסר לפניכם פרוזבול ויהבת לכון במתנה בקנין ד' אמות קרקע מארעא דאית לי ועל גביהון ארשית יתכון למגבי כל חובות דאית לי על אינשי, ומעתה תיהוו לי דיינא ותגבוהו ותקבלוהו לי ואם לא תגבוהו אתם מעתה כיון שמסרתי לכם פרוזבול זה הרי אני גובה כל חוב שיש לי עד היום אצל כל אדם כל זמן שארצה".
ואנחנו בית דין שמענו דבריו ויפנו כחו דלא תשמט ליה ויגבה כל חובותיו על ידי פרוזבול זה כתקנם הלל וחז"ל

ובאנו על החתום יום לחודש שנת פה עיר _____
הדיין ___________ הדיין ______________ הדיין _____________


נוסח שטר הפרוזבול לספרדים

(הערות: במקום הריק שלאחר "בית דין צדק אשר ב", יש לכתוב את שם בית הדין הקבוע ושם העיר, ושמות הדיינים שבבית הדין)

בפנינו עדים החתומים מטה בא לפנינו ________________________ ואמר לנו קנו ממני בקנין גמור ושלם, במנא דכשר למקניה ביה. איך אני מזכה על ידכם קרקע כל שהוא שיש לי לכל אחד מבעלי חובות שחייבים לי שאין להם קרקע לכתוב עליו פרוזבול. וקנינו קנין גמור ושלם במנא דכשר למקניה ביה מיד הנזכר לעיל. ובכן אמר לנו הוו עלי סהדי שאני מוסר כל חוב שיש לי ולאשתי ולכל מי שמינה אותי כשליח לבית דין צדק אשר ב______________

שאגבנו כל זמן שארצה. ועל דבר אמת חתמנו שמותינו פה ____________ בתאריך ____ לחודש אלול שנת התש__ ליצירה, והכל שריר ובריר וקיים .

____________________________ עד
_____________________________ עד

לחצו כאן והורידו הלכות ושטר פרוזבול לספרדים ואשכנזים (339 downloads) להדפסה ביתית

לחצו כאן והורידו נוסח שטר פרוזבול לספרדים ואשכנזים (213 downloads) להדפסה ביתית

רוצים לקבל תזכורת לפני ימים מיוחדים לתפילה?
לחצו והצטרפו בוואטסאפ:
קבוצה 1 | קבוצה 2 קבוצה 3קבוצה 4 
קבוצה 5 | קבוצה 6 | קבוצה 7 | קבוצה 8
קבוצה 9 | קבוצה 10 | קבוצה 11 | קבוצה 12
המפיצים של תפילה בטלגרם
עזרו לנו להחזיק את האתר בואו לקרוא סיפורי צדיקים מרתקים - לחצ