"התפילה היא כמו הצרי – הכולל רפואות כל התחלואים"

התפילה מועילה לכל הדברים, שהרי נמצא אותה שתועיל לרפואת החולים, כמו שהועילה לחזקיה: "שמעתי תפילתך וכו' הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית ה'" (מלכים ב,כ);

ותועיל להנצל ממוות, שהרי כשחטאו ישראל בעגל נאמר למשה "הרף ממני ואשמידם" וניצלו בתפילת משה; וכן יונה ניצל בתפילתו ממעי הדגה.

ותועיל לפקוד עקרות, כמו שכתוב "ויעתר יצחק לה' וכו' ויעתר לו ה'", וכן נפקדה חנה בתפילתה.

ותועיל לרעב – "ויהי רעב בימי דוד שלש שנים ויעתר דוד אל ה'".

ותועיל למלחמה: אמר הכתוב במלחמת סנחריב "ויתפלל חזקיה המלך וכו' וישלח ה' מלאך ויכחד כל גיבור חיל" וכו'.

וכן התפילה תועיל אפילו לדברים הפכים, שהרי משה אמר "זכור לאברהם" וכו' ואסף אמר "אל תזכור לנו עוונות ראשונים" וכו', נמצא שתועיל אל הזכירה ואל השכחה. ולא נמצא מצוה שתועיל לכל הדברים האלה אלא התפילה.

ונמצא גם כן תועיל התפילה לכל הצרות, כמו שכתוב בתפילת שלמה "דבר כי יהיה, רעב כי יהיה, שדפון ארבה וירקון, כל נגע וכל מחלה" וכו'.

ותועיל גם כן להנצל מהצרה ומהגלות, נאמר במצרים "ויצעקו ותעל שוועתם אל האלקים מן העבודה" וכו' "וישמע אלקים את נאקתם", וכן דניאל ועזרא, בתפילתם עלו ישראל מן הגלות.

נמצא אם כן שהתפילה היא כמו הצרי, הכולל רפואות כל מיני התחלואים, ומועיל לכל הגופים, ועל כן תועיל לכל מיני האנשים: [שהרי] אמר שלמה "וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא" וכו'; ותועיל גם כן אפילו לרשעים גמורים, כמו שנזכר בענין תפילת מנשה.

("אוצר תפילות ישראל" בשם בעל העיקרים)

רוצים לקבל תזכורת לפני ימים מיוחדים לתפילה?
לחצו והצטרפו בוואטסאפ:
קבוצה 1 | קבוצה 2 קבוצה 3קבוצה 4 
קבוצה 5 | קבוצה 6 | קבוצה 7 | קבוצה 8
קבוצה 9 | קבוצה 10 | קבוצה 11 | קבוצה 12
המפיצים של תפילה בטלגרם
עזרו לנו להחזיק את האתר בואו לקרוא סיפורי צדיקים מרתקים - לחצו כאן