י״ח בטבת תשע״ג

תפילה ומזל…

מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה 'בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא' [-בנים, חיים ופרנסה אינם תלוים בזכויותיו של האדם אלא במזלו], אין להבין שיהיה הענין תלוי במזל וכפי משפטי המערכת [-הנהגת הטבע] ושלא תועיל התפילה בהם, ש[הרי] כבר מצינו שבאו שלשתן בזכות התפילה. [אלא] המאמר הזה בא להודיענו כמה גדול …

תפילה ומזל… Read More »

"התפילה היא כמו הצרי – הכולל רפואות כל התחלואים"

התפילה מועילה לכל הדברים, שהרי נמצא אותה שתועיל לרפואת החולים, כמו שהועילה לחזקיה: "שמעתי תפילתך וכו' הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית ה'" (מלכים ב,כ); ותועיל להנצל ממוות, שהרי כשחטאו ישראל בעגל נאמר למשה "הרף ממני ואשמידם" וניצלו בתפילת משה; וכן יונה ניצל בתפילתו ממעי הדגה. ותועיל לפקוד עקרות, כמו שכתוב "ויעתר יצחק לה' …

"התפילה היא כמו הצרי – הכולל רפואות כל התחלואים" Read More »