תפילה ומזל…

מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה 'בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא' [-בנים, חיים ופרנסה אינם תלוים בזכויותיו של האדם אלא במזלו], אין להבין שיהיה הענין תלוי במזל וכפי משפטי המערכת [-הנהגת הטבע] ושלא תועיל התפילה בהם, ש[הרי] כבר מצינו שבאו שלשתן בזכות התפילה. [אלא] המאמר הזה בא להודיענו כמה גדול […]

תפילה ומזל… Read More »