שלימות עבודת התפילה

ועבדתם את ה' אלקיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך (כג, כה). אמרו הקדמונים היינו תפילה בציבור, "ועבדתם" – לשון רבים, "וברך את לחמך" – של כל יחיד ויחיד מהם (ראה 'בעל הטורים'), כי כל אחד מגין ומכפר על חברו בהתחברם יחד. ועל פי זה פירשתי מה שאומרים בתפלת נשמת כל חי: "ואילו […]

שלימות עבודת התפילה Read More »